سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۷
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
خبرنگاري، زندگي براي همنوع | چاپ |

امـروزه و در عصـر رسـانه کـم تر کسـی را مـی تـوان یافـت کـه خبرنـگار را نشناسـد و اطالعاتـی حتـی مختصر در بـاره حرفه خطیر خبرنگاران نداشـته باشـد، امـا هنـوز خیلـی هـا از مـرارت هـا و دشـواري هاي اين شـغل اطلاع ندارنـد

. آن هایـی کـه دسـتی در این حرفه دارنـد، پیوسـته می کوشـند با خلـق بهترين آثار و واژه ها مشـكالت اجتماعـی همـه مـردم را بازگـو كننـد و در این راه، درگیر مشـکالت متعـددی مـی شـوند کـه کـم تـر اتفاق مـی افتـد آن ها بـا صاحبان نشـریه، یعنـی مخاطبـان خود در میـان بگذارند

. در واقـع روزنامـه نـگار و خبرنـگار بـراي مـردم مي نويسـد، اما كسـي بـراي او نمـي نويسـد و اگـر حادثـه شـهادت عزيزانـي مثـل شـهيد محمـود صارمـي اتفـاق نمـی افتـاد، شـايد همین سـالی یک بـار هـم كسـي یـادی از خبرنـگاران نمی کـرد و تازه، همیـن اکنون هـم اگرچـه صفحـات روزنامـه ها و رسـانه هـاي نوشـتاری، گفتاری و تصویـری مملـو از مطالـب خبرنـگاران اسـت ، اما مطالـب چندانی در مـورد ايـن قشـر زحمتكـش به چشـم مـی خورد.

خبرنـگار چـرا از خـود نمـي نويسـد چـون او بـراي مـردم مـي نويسـد و مشـكل شـهروندان را مهمتـر از مسـايل خـود مـي دانـد. خبرنـگاران بـراي اطالع رسـاني بـه موقع اطالعـات و اخبار را از مبـادي مختلـف كسـب مـي كننـد و آن را در سـريع تريـن زمـان در اختيـار مـردم قـرار مـي دهنـد.

در ايـن راه مصائـب و مشـكالت مختلفـي را تحمـل مـي كننـد و در طـول سـال، فـراوان اتفـاق مـی افتـد کـه بعضی نهادها و شـخصیت هـا تنگناهایی بـرای خبرنگاران ایجـاد مـی کننـد، یـا توهیـن هایـی نسـبت بـه آنان مـی شـود ، اما هیـچ کـدام ایـن هـا تا کنـون مانع نشـده که خبرنـگاران بـه تکلیف خـود در زمینـه اطلاع رسـانی کوتاهـی کنند.

خبرنـگاران همـواره در بحـران ها نخسـتين افرادی هسـتند که در كنـار نيروهـاي امـدادي و انتظامـی حاضـر مـي شـوند و اخبـار و اطالعـات مرتبـط بـا حـوادث را منتشـر مـي كننـد و همیشـه اطالع رسـانی آن هـا موجـب شـفافیت در انعـکاس رویدادهـا مـی شـود و فـراوان هـم اتفـاق افتـاده کـه در ایـن راه رویـاروی خطراتـی قـرار گرفتـه و حتـی جـان خـود را از دسـت داده انـد، کـه یـک نمونه اش زنـده یـاد صارمـی اسـت که جانـش را بر سـر راه ایفـای وظیفه اش گذاشـت، حتـی خبرنـگاران زيادي از رسـانه هـاي ايرانـي در جریان دفـاع مقـدس و سـاير رویدادهـا به شـهادت رسـيدند.

شـهيد محمـود صارمـي خبرنـگار ايرانـي و مسـئول دفتـر خبرگـزاري جمهـوري اسلامي ايـران در مـزار شـريف بـود كـه در سـال 1377 در جريـان كشـتار ديپلمـات هاي ايراني در مزار شـريف كشـته شـد و شـوراي فرهنگ عمومي كشـور در اولين سـالگرد اين رخـداد، 17 مـرداد مـاه را بـه عنـوان »روز خبرنگار« نامگـذاري كرد. هـر چنـد بـا نامگـذاري ايـن روز بـه عنـوان روز خبرنـگار گراميداشـت فعـاالن ايـن بخـش سـاماني به خـود گرفت، امـا هنوز بـه نظـر مي رسـد برخـي از متوليـان امـور بـه ارزش كار خبرنگاران واقـف نيسـتند.

بـدون اغـراق ارزش كار خبرنـگاران بيش از آن چیزی اسـت كه بـه عنـوان کارمزد دريافـت مي كنند. از اين رو كسـاني كه اين حرفه را بـه عنـوان شـغل انتخـاب کرده اند، بیش ازچشـم داشـتن به منافع مـادی، دنبـال ایفـای نقش خود بـه عنوان خادمان همنوع هسـتند. جدا از داشـتن اسـتعداد و عالقه، انتخاب شـغل خبرنگاري بدون عشـق قابـل تصـور نيسـت و افـرادي كـه ايـن حرفه را براي كسـب ماديـات انتخـاب کـرده انـد، خيلـي زود به ناکامـی رسـیده و از ادامه كار منصـرف شـده اند.

آنانـي كـه اهميـت مأموريـت و رسـالت خبرنـگاران در انعكاس درسـت و سـريع پيـام را مـي داننـد، بـه فعاليـت اصحـاب قلـم بـي ادعـا و فعاليـت شـبانه روزي آنان احتـرام می گذارنـد و پذیرفته اند خبرنـگاران رسـانه هـا هسـتند كه با تيزهوشـي ودقت، نقش واسـط بيـن مـردم و مسـئوالن را ايفـا مـي كننـد. آن ها، از يـك طرف درد دل مـردم را مـي شـنوند و بـه مقامـات بـاال انتقـال مي دهنـد، و از سـوي ديگـر، پاسـخ هاي مسـئوالن را بـه آگاهي مردم مي رسـانند. نقـد عملكـرد خـوب يا بد عوامل اجرایی، از ديگـر وظايف خبرنگاران اسـت كـه بـه بالندگـي نظـام و نيز پاسـخگو بـودن مسـئوالن ياري مي رسـاند.

خبرنـگاران بـا ايفـاي نقـش صحيـح خود مـي تواننـد جامعه را به سـوي پيشـرفت سـوق دهند و از مسـائل حاشـيه اي پرهيز كنند.

هرمز هوشمند راد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه آنلاین است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است