نرم افزار تشخیص بیماریهای گیاهان | چاپ |

متخصصان در آلمان نرم افزار شناسایی و تشخیص بیماری های گیاهان و نوع آفاتی که آنها را بیمار می کند طراحی و عرضه کردند.

این نرم افزار طوری طراحی شده که در گوشی تلفن همراه قابل نصب است. با گرفتن عکس از گیاه بیمار، نرم افزار در چند ثانیه نام بیماری و اطلاعات مربوط به آن را ارائه می کند.

همچنین با نصب این نرم افزار در پهپادها می توان قبل از شیوع بیماری مزارع را کنترل کرد. طراحان این نرم افزار معتقدند با این سامانه می توان 60 نوع بیماری گیاهان و انواع زیادی از آفات را تشخیص داد.